Link Search Menu Expand Document

Mandarin tone stylizing

Table of contents

 1. Ordering

Ordering

/** Mandarin support */
/*
MIT License
Copyright (c) 2018 Pepe Becker

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

With changes by Henrik Giesel, 2020
*/

const syllables = [
 "a", "ai", "an", "ang", "ao",
 "ba", "bai", "ban", "bang", "bao", "bei", "ben", "beng", "bi", "bian", "biao", "bie", "bin", "bing", "bo", "bu",
 "ca", "cai", "can", "cang", "cao", "ce", "cei", "cen", "ceng", "cha", "chai", "chan", "chang", "chao", "che", "chen", "cheng", "chi", "chong", "chou", "chu", "chua", "chuai", "chuan", "chuang", "chui", "chun", "chuo", "ci", "cong", "cou", "cu", "cuan", "cui", "cun", "cuo",
 "da", "dai", "dan", "dang", "dao", "de", "dei", "den", "deng", "di", "dian", "diao", "die", "ding", "diu", "dong", "dou", "du", "duan", "dui", "dun", "duo",
 "e", "ei", "en", "er",
 "fa", "fan", "fang", "fei", "fen", "feng", "fo", "fou", "fu",
 "ga", "gai", "gan", "gang", "gao", "ge", "gei", "gen", "geng", "gong", "gou", "gu", "gua", "guai", "guan", "guang", "gui", "gun", "guo",
 "ha", "hai", "han", "hang", "hao", "he", "hei", "hen", "heng", "hm", "hng", "hong", "hou", "hu", "hua", "huai", "huan", "huang", "hui", "hun", "huo",
 "ji", "jia", "jian", "jiang", "jiao", "jie", "jin", "jing", "jiong", "jiu", "ju", "juan", "jue", "jun",
 "ka", "kai", "kan", "kang", "kao", "ke", "kei", "ken", "keng", "kong", "kou", "ku", "kua", "kuai", "kuan", "kuang", "kui", "kun", "kuo",
 "lü", "la", "lai", "lan", "lang", "lao", "le", "lüe", "lei", "leng", "li", "lia", "lian", "liang", "liao", "lie", "lin", "ling", "liu", "long", "lou", "lu", "luan", "lun", "luo",
 "m", "ma", "mai", "man", "mang", "mao", "me", "mei", "men", "meng", "mi", "mian", "miao", "mie", "min", "ming", "miu", "mo", "mou", "mu",
 "n", "nü", "na", "nai", "nan", "nang", "nao", "ne", "nüe", "nei", "nen", "neng", "ng", "ni", "nian", "niang", "niao", "nie", "nin", "ning", "niu", "nong", "nou", "nu", "nuan", "nuo",
 "o", "ou",
 "pa", "pai", "pan", "pang", "pao", "pei", "pen", "peng", "pi", "pian", "piao", "pie", "pin", "ping", "po", "pou", "pu",
 "qi", "qia", "qian", "qiang", "qiao", "qie", "qin", "qing", "qiong", "qiu", "qu", "quan", "que", "qun",
 "ran", "rang", "rao", "re", "ren", "reng", "ri", "rong", "rou", "ru", "rua", "ruan", "rui", "run", "ruo",
 "sa", "sai", "san", "sang", "sao", "se", "sei", "sen", "seng", "sha", "shai", "shan", "shang", "shao", "she", "shei", "shen", "sheng", "shi", "shou", "shu", "shua", "shuai", "shuan", "shuang", "shui", "shun", "shuo", "si", "song", "sou", "su", "suan", "sui", "sun", "suo",
 "ta", "tai", "tan", "tang", "tao", "te", "teng", "ti", "tian", "tiao", "tie", "ting", "tong", "tou", "tu", "tuan", "tui", "tun", "tuo",
 "wa", "wai", "wan", "wang", "wei", "wen", "weng", "wo", "wu",
 "xi", "xia", "xian", "xiang", "xiao", "xie", "xin", "xing", "xiong", "xiu", "xu", "xuan", "xue", "xun",
 "ya", "yan", "yang", "yao", "ye", "yi", "yin", "ying", "yong", "you", "yu", "yuan", "yue", "yun",
 "za", "zai", "zan", "zang", "zao", "ze", "zei", "zen", "zeng", "zha", "zhai", "zhan", "zhang", "zhao", "zhe", "zhei", "zhen", "zheng", "zhi", "zhong", "zhou", "zhu", "zhua", "zhuai", "zhuan", "zhuang", "zhui", "zhun", "zhuo", "zi", "zong", "zou", "zuan", "zui", "zun", "zuo", "zu",
]

const bopomofoTable = {
 "a": "ㄚ", "ai": "ㄞ", "an": "ㄢ", "ang": "ㄤ", "ao": "ㄠ",
 "ba": "ㄅㄚ", "bai": "ㄅㄞ", "ban": "ㄅㄢ", "bang": "ㄅㄤ", "bao": "ㄅㄠ", "bei": "ㄅㄟ", "ben": "ㄅㄣ", "beng": "ㄅㄥ", "bi": "ㄅㄧ", "bian": "ㄅㄧㄢ", "biao": "ㄅㄧㄠ", "bie": "ㄅㄧㄝ", "bin": "ㄅㄧㄣ", "bing": "ㄅㄧㄥ", "bo": "ㄅㄛ", "bu": "ㄅㄨ",
 "ca": "ㄘㄚ", "cai": "ㄘㄞ", "can": "ㄘㄢ", "cang": "ㄘㄤ", "cao": "ㄘㄠ", "ce": "ㄘㄜ", "cei": "ㄘㄟ", "cen": "ㄘㄣ", "ceng": "ㄘㄥ", "cha": "ㄔㄚ", "chai": "ㄔㄞ", "chan": "ㄔㄢ", "chang": "ㄔㄤ", "chao": "ㄔㄠ", "che": "ㄔㄜ", "chen": "ㄔㄣ", "cheng": "ㄔㄥ", "chi": "ㄔ", "chong": "ㄔㄨㄥ", "chou": "ㄔㄡ", "chu": "ㄔㄨ", "chua": "ㄔㄨㄚ", "chuai": "ㄔㄨㄞ", "chuan": "ㄔㄨㄢ", "chuang": "ㄔㄨㄤ", "chui": "ㄔㄨㄟ", "chun": "ㄔㄨㄣ", "chuo": "ㄔㄨㄛ", "ci": "ㄘ", "cong": "ㄘㄨㄥ", "cou": "ㄘㄡ", "cu": "ㄘㄨ", "cuan": "ㄘㄨㄢ", "cui": "ㄘㄨㄟ", "cun": "ㄘㄨㄣ", "cuo": "ㄘㄨㄛ",
 "da": "ㄉㄚ", "dai": "ㄉㄞ", "dan": "ㄉㄢ", "dang": "ㄉㄤ", "dao": "ㄉㄠ", "de": "ㄉㄜ", "dei": "ㄉㄟ", "den": "ㄉㄣ", "deng": "ㄉㄥ", "di": "ㄉㄧ", "dia": "ㄉㄧㄚ", "dian": "ㄉㄧㄢ", "diao": "ㄉㄧㄠ", "die": "ㄉㄧㄝ", "ding": "ㄉㄧㄥ", "diu": "ㄉㄧㄡ", "dong": "ㄉㄨㄥ", "dou": "ㄉㄡ", "du": "ㄉㄨ", "duan": "ㄉㄨㄢ", "dui": "ㄉㄨㄟ", "dun": "ㄉㄨㄣ", "duo": "ㄉㄨㄛ",
 "e": "ㄜ", "ei": "ㄟ", "en": "ㄣ", "eng": "ㄥ", "er": "ㄦ",
 "fa": "ㄈㄚ", "fan": "ㄈㄢ", "fang": "ㄈㄤ", "fei": "ㄈㄟ", "fen": "ㄈㄣ", "feng": "ㄈㄥ", "fo": "ㄈㄛ", "fou": "ㄈㄡ", "fu": "ㄈㄨ",
 "ga": "ㄍㄚ", "gai": "ㄍㄞ", "gan": "ㄍㄢ", "gang": "ㄍㄤ", "gao": "ㄍㄠ", "ge": "ㄍㄜ", "gei": "ㄍㄟ", "gen": "ㄍㄣ", "geng": "ㄍㄥ", "gong": "ㄍㄨㄥ", "gou": "ㄍㄡ", "gu": "ㄍㄨ", "gua": "ㄍㄨㄚ", "guai": "ㄍㄨㄞ", "guan": "ㄍㄨㄢ", "guang": "ㄍㄨㄤ", "gui": "ㄍㄨㄟ", "gun": "ㄍㄨㄣ", "guo": "ㄍㄨㄛ",
 "ha": "ㄏㄚ", "hai": "ㄏㄞ", "han": "ㄏㄢ", "hang": "ㄏㄤ", "hao": "ㄏㄠ", "he": "ㄏㄜ", "hei": "ㄏㄟ", "hen": "ㄏㄣ", "heng": "ㄏㄥ", "hm": "ㄏㄇ", "hng": "ㄏㄫ", "hong": "ㄏㄨㄥ", "hou": "ㄏㄡ", "hu": "ㄏㄨ", "hua": "ㄏㄨㄚ", "huai": "ㄏㄨㄞ", "huan": "ㄏㄨㄢ", "huang": "ㄏㄨㄤ", "hui": "ㄏㄨㄟ", "hun": "ㄏㄨㄣ", "huo": "ㄏㄨㄛ",
 "ji": "ㄐㄧ", "jia": "ㄐㄧㄚ", "jian": "ㄐㄧㄢ", "jiang": "ㄐㄧㄤ", "jiao": "ㄐㄧㄠ", "jie": "ㄐㄧㄝ", "jin": "ㄐㄧㄣ", "jing": "ㄐㄧㄥ", "jiong": "ㄐㄩㄥ", "jiu": "ㄐㄧㄡ", "ju": "ㄐㄩ", "juan": "ㄐㄩㄢ", "jue": "ㄐㄩㄝ", "jun": "ㄐㄩㄣ",
 "ka": "ㄎㄚ", "kai": "ㄎㄞ", "kan": "ㄎㄢ", "kang": "ㄎㄤ", "kao": "ㄎㄠ", "ke": "ㄎㄜ", "kei": "ㄎㄟ", "ken": "ㄎㄣ", "keng": "ㄎㄥ", "kong": "ㄎㄨㄥ", "kou": "ㄎㄡ", "ku": "ㄎㄨ", "kua": "ㄎㄨㄚ", "kuai": "ㄎㄨㄞ", "kuan": "ㄎㄨㄢ", "kuang": "ㄎㄨㄤ", "kui": "ㄎㄨㄟ", "kun": "ㄎㄨㄣ", "kuo": "ㄎㄨㄛ",
 "la": "ㄌㄚ", "lai": "ㄌㄞ", "lan": "ㄌㄢ", "lang": "ㄌㄤ", "lao": "ㄌㄠ", "le": "ㄌㄜ", "lei": "ㄌㄟ", "leng": "ㄌㄥ", "li": "ㄌㄧ", "lia": "ㄌㄧㄚ", "lian": "ㄌㄧㄢ", "liang": "ㄌㄧㄤ", "liao": "ㄌㄧㄠ", "lie": "ㄌㄧㄝ", "lin": "ㄌㄧㄣ", "ling": "ㄌㄧㄥ", "liu": "ㄌㄧㄡ", "lo": "ㄌㄛ", "long": "ㄌㄨㄥ", "lou": "ㄌㄡ", "lu": "ㄌㄨ", "lv": "ㄌㄩ", "luan": "ㄌㄨㄢ", "lve": "ㄌㄩㄝ", "lun": "ㄌㄨㄣ", "luo": "ㄌㄨㄛ",
 "m": "ㄇ", "ma": "ㄇㄚ", "mai": "ㄇㄞ", "man": "ㄇㄢ", "mang": "ㄇㄤ", "mao": "ㄇㄠ", "me": "ㄇㄜ", "mei": "ㄇㄟ", "men": "ㄇㄣ", "meng": "ㄇㄥ", "mi": "ㄇㄧ", "mian": "ㄇㄧㄢ", "miao": "ㄇㄧㄠ", "mie": "ㄇㄧㄝ", "min": "ㄇㄧㄣ", "ming": "ㄇㄧㄥ", "miu": "ㄇㄧㄡ", "mo": "ㄇㄛ", "mou": "ㄇㄡ", "mu": "ㄇㄨ",
 "n": "ㄋ", "na": "ㄋㄚ", "nai": "ㄋㄞ", "nan": "ㄋㄢ", "nang": "ㄋㄤ", "nao": "ㄋㄠ", "ne": "ㄋㄜ", "nei": "ㄋㄟ", "nen": "ㄋㄣ", "neng": "ㄋㄥ", "ng": "ㄫ", "ni": "ㄋㄧ", "nia": "ㄋㄧㄚ", "nian": "ㄋㄧㄢ", "niang": "ㄋㄧㄤ", "niao": "ㄋㄧㄠ", "nie": "ㄋㄧㄝ", "nin": "ㄋㄧㄣ", "ning": "ㄋㄧㄥ", "niu": "ㄋㄧㄡ", "nong": "ㄋㄨㄥ", "nou": "ㄋㄡ", "nu": "ㄋㄨ", "nv": "ㄋㄩ", "nuan": "ㄋㄨㄢ", "nve": "ㄋㄩㄝ", "nuo": "ㄋㄨㄛ",
 "o": "ㄛ", "ou": "ㄡ",
 "pa": "ㄆㄚ", "pai": "ㄆㄞ", "pan": "ㄆㄢ", "pang": "ㄆㄤ", "pao": "ㄆㄠ", "pei": "ㄆㄟ", "pen": "ㄆㄣ", "peng": "ㄆㄥ", "pi": "ㄆㄧ", "pian": "ㄆㄧㄢ", "piao": "ㄆㄧㄠ", "pie": "ㄆㄧㄝ", "pin": "ㄆㄧㄣ", "ping": "ㄆㄧㄥ", "po": "ㄆㄛ", "pou": "ㄆㄡ", "pu": "ㄆㄨ",
 "qi": "ㄑㄧ", "qia": "ㄑㄧㄚ", "qian": "ㄑㄧㄢ", "qiang": "ㄑㄧㄤ", "qiao": "ㄑㄧㄠ", "qie": "ㄑㄧㄝ", "qin": "ㄑㄧㄣ", "qing": "ㄑㄧㄥ", "qiong": "ㄑㄩㄥ", "qiu": "ㄑㄧㄡ", "qu": "ㄑㄩ", "quan": "ㄑㄩㄢ", "que": "ㄑㄩㄝ", "qun": "ㄑㄩㄣ",
 "r": "ㄦ", "ran": "ㄖㄢ", "rang": "ㄖㄤ", "rao": "ㄖㄠ", "re": "ㄖㄜ", "ren": "ㄖㄣ", "reng": "ㄖㄥ", "ri": "ㄖ", "rong": "ㄖㄨㄥ", "rou": "ㄖㄡ", "ru": "ㄖㄨ", "rua": "ㄖㄨㄚ", "ruan": "ㄖㄨㄢ", "rui": "ㄖㄨㄟ", "run": "ㄖㄨㄣ", "ruo": "ㄖㄨㄛ",
 "sa": "ㄙㄚ", "sai": "ㄙㄞ", "san": "ㄙㄢ", "sang": "ㄙㄤ", "sao": "ㄙㄠ", "se": "ㄙㄜ", "sen": "ㄙㄣ", "seng": "ㄙㄥ",
 "sha": "ㄕㄚ", "shai": "ㄕㄞ", "shan": "ㄕㄢ", "shang": "ㄕㄤ", "shao": "ㄕㄠ", "she": "ㄕㄜ", "shei": "ㄕㄟ", "shen": "ㄕㄣ", "sheng": "ㄕㄥ", "shi": "ㄕ", "shou": "ㄕㄡ", "shu": "ㄕㄨ", "shua": "ㄕㄨㄚ", "shuai": "ㄕㄨㄞ", "shuan": "ㄕㄨㄢ", "shuang": "ㄕㄨㄤ", "shui": "ㄕㄨㄟ", "shun": "ㄕㄨㄣ", "shuo": "ㄕㄨㄛ",
 "si": "ㄙ", "song": "ㄙㄨㄥ", "sou": "ㄙㄡ", "su": "ㄙㄨ", "suan": "ㄙㄨㄢ", "sui": "ㄙㄨㄟ", "sun": "ㄙㄨㄣ", "suo": "ㄙㄨㄛ",
 "ta": "ㄊㄚ", "tai": "ㄊㄞ", "tan": "ㄊㄢ", "tang": "ㄊㄤ", "tao": "ㄊㄠ", "te": "ㄊㄜ", "tei": "ㄊㄟ", "teng": "ㄊㄥ", "ti": "ㄊㄧ", "tian": "ㄊㄧㄢ", "tiao": "ㄊㄧㄠ", "tie": "ㄊㄧㄝ", "ting": "ㄊㄧㄥ", "tong": "ㄊㄨㄥ", "tou": "ㄊㄡ", "tu": "ㄊㄨ", "tuan": "ㄊㄨㄢ", "tui": "ㄊㄨㄟ", "tun": "ㄊㄨㄣ", "tuo": "ㄊㄨㄛ",
 "wa": "ㄨㄚ", "wai": "ㄨㄞ", "wan": "ㄨㄢ", "wang": "ㄨㄤ", "wei": "ㄨㄟ", "wen": "ㄨㄣ", "weng": "ㄨㄥ", "wo": "ㄨㄛ", "wu": "ㄨ",
 "xi": "ㄒㄧ", "xia": "ㄒㄧㄚ", "xian": "ㄒㄧㄢ", "xiang": "ㄒㄧㄤ", "xiao": "ㄒㄧㄠ", "xie": "ㄒㄧㄝ", "xin": "ㄒㄧㄣ", "xing": "ㄒㄧㄥ", "xiong": "ㄒㄩㄥ", "xiu": "ㄒㄧㄡ", "xu": "ㄒㄩ", "xuan": "ㄒㄩㄢ", "xue": "ㄒㄩㄝ", "xun": "ㄒㄩㄣ",
 "ya": "ㄧㄚ", "yan": "ㄧㄢ", "yang": "ㄧㄤ", "yao": "ㄧㄠ", "ye": "ㄧㄝ", "yi": "ㄧ", "yin": "ㄧㄣ", "ying": "ㄧㄥ", "yo": "ㄧㄛ", "yong": "ㄩㄥ", "you": "ㄧㄡ",
 "yu": "ㄩ", "yuan": "ㄩㄢ", "yue": "ㄩㄝ", "yun": "ㄩㄣ",
 "za": "ㄗㄚ", "zai": "ㄗㄞ", "zan": "ㄗㄢ", "zang": "ㄗㄤ", "zao": "ㄗㄠ", "ze": "ㄗㄜ", "zei": "ㄗㄟ", "zen": "ㄗㄣ", "zeng": "ㄗㄥ",
 "zha": "ㄓㄚ", "zhai": "ㄓㄞ", "zhan": "ㄓㄢ", "zhang": "ㄓㄤ", "zhao": "ㄓㄠ", "zhe": "ㄓㄜ", "zhei": "ㄓㄟ", "zhen": "ㄓㄣ", "zheng": "ㄓㄥ", "zhi": "ㄓ", "zhong": "ㄓㄨㄥ", "zhou": "ㄓㄡ", "zhu": "ㄓㄨ", "zhua": "ㄓㄨㄚ", "zhuai": "ㄓㄨㄞ", "zhuan": "ㄓㄨㄢ", "zhuang": "ㄓㄨㄤ", "zhui": "ㄓㄨㄟ", "zhun": "ㄓㄨㄣ", "zhuo": "ㄓㄨㄛ",
 "zi": "ㄗ", "zong": "ㄗㄨㄥ", "zou": "ㄗㄡ", "zu": "ㄗㄨ", "zuan": "ㄗㄨㄢ", "zui": "ㄗㄨㄟ", "zun": "ㄗㄨㄣ", "zuo": "ㄗㄨㄛ"
}

const zhuyinTones = ["", "ˉ", "ˊ", "ˇ", "ˋ", "˙"]
const tones = ['', '\u0304', '\u0301', '\u030c' /* combining caron */, '\u0300', '\u0307']

const normalizePinyin = pinyin => {
 pinyin = pinyin.normalize('NFD').replace(/\u0304|\u0301|\u030c|\u0300/g, '')
 return pinyin.normalize('NFC').replace(/(\w|ü)[1-5]/gi, '$1').toLowerCase()
}

const split = (text, everything=false, wrapInList=false) => {
 const list = []
 let prevWordFound = false
 let wordEnd = text.length
 while (wordEnd > 0) {
  let count = wordEnd
  let wordFound = false
  while (count > 0) {
   const word = text.substring(wordEnd - count, wordEnd)
   if (syllables.includes(normalizePinyin(word))) {
    wordFound = true
    list.push(wrapInList ? [word] : word)
    wordEnd -= (count - 1)
    break
   }
   count--
  }
  if (!wordFound && everything) {
   const prevIndex = list.length - 1
   const prevEntry = list[prevIndex]
   if (wordEnd === text.length || typeof prevEntry === 'object' || prevWordFound) {
    list.push(text[wordEnd - 1])
   }
   else if (typeof prevEntry === 'string') {
    list[prevIndex] = text[wordEnd - 1] + prevEntry
   }
  }
  wordEnd --
  prevWordFound = wordFound
 }
 return list.reverse()
}

const getToneNumber = (str) => {
 // Check for tone number
 const matches = str.match(/[a-zü\u3100-\u312F](\d)/ui);
 if (matches) {
  return +matches[1];
 }

 // Check for tone mark
 for (let i = 1 /* no tone has no character */; i < tones.length; i++) {
  if (str.normalize('NFD').match(tones[i])) {
   return i
  }
 }

 // Check for tone character
 const lastCharacter = str[str.length - 1]
 if (zhuyinTones.includes(lastCharacter)) {
  return zhuyinTones.findIndex(v => v === lastCharacter)
 }

 // Return 0 as default: no tone mark
 return 0
}

const removeTone = (str) => {
 const normalizedNfd = str.normalize('NFD').replace(/\u0304|\u0301|\u030c|\u0300/g, '')
 const result = str.normalize('NFC').replace(/(\w|ü)[1-5]/gi, '$1')

 const lastCharacter = str[str.length - 1]
 return zhuyinTones.includes(lastCharacter)
  ? result.slice(0, -1)
  : result
}

const trim = str => str.replace(/^\s*|\s*$/g, '')

const numberToMark = (syllables) => {
 const process = (pinyin) => {
  if (trim(pinyin).length === 0) return pinyin

  const tone = getToneNumber(pinyin)

  pinyin = removeTone(pinyin)

  if (tone !== 5 && tone !== 0) {
   if (pinyin === 'm' || pinyin === 'n' || pinyin === 'M' || pinyin === 'N') {
    return (pinyin + tones[tone]).normalize('NFC')
   }
   const matchedVovels = pinyin.match(/[aeiouü]/gi);
   if (matchedVovels) {
    let vovel = matchedVovels[matchedVovels.length - 1];
    if (pinyin.match('ou')) vovel = 'o'
    if (pinyin.match('a')) vovel = 'a'
    if (pinyin.match('e')) vovel = 'e'
    return pinyin.replace(vovel, vovel + tones[tone]).normalize('NFC')
   }
  }
  return pinyin
 }

 if (Array.isArray(syllables)) {
  return syllables.map(process)
 } else {
  return process(syllables)
 }
}

const toneColors = [null, 'aqua', 'lime', 'orange', 'coral', 'grey']
const toColoredSpan = (str, toneNumber) => {

 const theColor = toneColors[toneNumber]
 return theColor
  ? `<span style="color: ${theColor}">${str}</span>`
  : `<span>${str}</span>`
}

const mapPinyin = (vs, f) => {
 return vs.map((v) => Array.isArray(v)
  ? v.map(f).join('')
  : v
 )
}

const colored = (dropSymbols) => (v) => {
 const toneNumber = getToneNumber(v)
 return toColoredSpan(dropSymbols ? removeTone(v) : v, toneNumber)
}

const toBopomofo = (dropSymbols) => (pinyin) => {
 const result = bopomofoTable[removeTone(pinyin).toLowerCase()]
 return dropSymbols
  ? result
  : result + zhuyinTones[getToneNumber(pinyin)]
}

const splitAndMap = (f) => (str) => mapPinyin(split(str, true, true), f).join('')

// Filter Manager Setup
const sideSensitiveStyler = closet.wrappers.sum(closet.recipes.process, closet.recipes.process, closet.deciders.isBack)

const wrappedSideSensitive = closet.wrappers.aftermath(sideSensitiveStyler, (_e, internals) => {
 if (!internals.environment.has('addMandarinToneStyleTag')) {
  closet.browser.appendStyleTag(`
  .zh--tone-1 { color: dodgerblue; }
  .zh--tone-2 { color: lime; }
  .zh--tone-3 { color: yellow; }
  .zh--tone-4 { color: red; }
  .zh--tone-5 { color: grey; }`)

  internals.environment.set('addMandarinToneStyleTag', true)
 }
})

const removeFormatting = (v) => v.replace(/<.*?>/g, '')

filterManager.install(wrappedSideSensitive({ 
 tagname: 'tf',
 optionsFalse: { processor: removeFormatting },
}))

const coloredSymbolsStylizer = splitAndMap(v => colored(true)(numberToMark(v)))
const dropNumbersStylizer = removeTone

filterManager.install(sideSensitiveStyler({ 
 tagname: 'ts',
 optionsFalse: { processor: dropNumbersStylizer },
 optionsTrue: { processor: coloredSymbolsStylizer },
}))

const simpleBopomofoStylizer = splitAndMap(toBopomofo(true))
const coloredBopomofoStylizer = splitAndMap(v => colored(true)(toBopomofo(false)(v)))

filterManager.install(sideSensitiveStyler({ 
 tagname: 'bpmf',
 optionsFalse: { processor: simpleBopomofoStylizer },
 optionsTrue: { processor: coloredBopomofoStylizer },
}))
动物; 警察; 文化; 鲸鱼; 姐姐

[[tf::<span class="zh--tone-4">dongwu</span>]] [[tf::<span class="zh--tone-3">jing</span><span class="zh--tone-2">cha</span>]] [[tf::<span class="zh--tone-2">wen</span><span class="zh--tone-4">hua</span>]] [[tf::<span class="zh--tone-1">jing</span><span class="zh--tone-2">yu</span>]] [[tf::<span class="zh--tone-1">jing</span><span class="zh--tone-2">yu</span>]] [[tf::<span class="zh--tone-3">jie</span><span class="zh--tone-5">jie</span>]]

[[ts::dong4wu4]] [[ts::jing3cha2]] [[ts::wen2hua4]] [[ts::jing1yu2]] [[ts::jie3jie5]]

[[bpmf::dong4wu4]] [[bpmf::jing3cha2]] [[bpmf::wen2hua4]] [[bpmf::jing1yu2]] [[bpmf::jie3jie5]]